Guide för kemisk kompatibilitet

Vi rekommenderar att kompatibilitetstester alltid utförs för att säkerställa lämpligheten för användning av våra produkter med din processkemiska vätska. Det verkliga kemiska innehållet kan skilja sig åt mellan leverantörer och varumärken.

Friskrivning: Läs före användning

  1. Informationen på den här sidan är endast avsedd att användas av kunder som har köpt officiella produkter från företag/dotterbolag inom Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.
  2. Även om Watson-Marlow strävar efter att tillhandahålla korrekt och fullständig information, kan det inte garanteras och ALLA användare av den här sidan ska se till att utföra sina egna verifieringar och säkerhetskontroller INNAN de använder någon information som anges på den här sidan.  Det är användarens ansvar att säkerställa kemisk kompatibilitet inom deras föreslagna tillämpningar.
  3. Med undantag för de fall där en användare är en kund som har fått skräddarsydd rådgivning direkt från Watson-Marlow (där det strikta ansvaret för sådan rådgivning styrs av villkoren i det tillämpliga kontraktet), accepterar Watson-Marlow inget ansvar (och i avsaknad av försumlighet är inte ansvariga för) för eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden med avseende på informationen på den här sidan. Den här sidan är inte avsedd att fungera som en ersättning för professionell rådgivning från Watson-Marlow.
  4. Watson-Marlow förbehåller sig rätten att ta bort, ändra och/eller uppdatera informationen på den här sidan efter eget gottfinnande och utan meddelande till någon person (inklusive tidigare besökare på sidan).

Våta komponenter för ReNu- och CWT-pumphuvuden för Qdos

Denna guide beskriver kemisk kompatibilitet mellan processvätskan och de våta komponenterna i endast pumphuvudet. Guiden är inte en indikation på pumpens lämplighet för din process. Det indikerar inte kemisk kompatibilitet för komponenterna i pumphuvudet efter fel. En komplett riskbedömning ska utföras för alla tillämpningar med pumpning av aggressiva kemikalier. Tillverkningsmaterial finns i produktdatabladet. Kontakta Watson-Marlow för ytterligare råd.

ReNu- och CWT-pumphuvuden innehåller smörjmedel. Användaren ansvarar för att det uppfyller lokala hälso- och säkerhetsbestämmelser samt att kemisk kompatibilitet mellan smörjmedlet och arbetsvätskan är säkerställd före användning.

Qdos-pumpen ska inte användas i en ATEX-miljö, farlig miljö eller miljö som kräver explosionsskyddscertifiering.

*i vissa fall är kompatibiliteten mellan pumphuvudet och kemikalien särskilt beroende av ett antal faktorer, inklusive kemikaliekälla och temperatur. I dessa fall rekommenderar vi att lämpligheten fastställs med hjälp av tester.

ReNu Santoprene label


7 bar (100 psi) max.

0M3.2200.PFP: ReNu 30 Santoprene-pumphuvud
0M3.3200.PFP: ReNu 60 Santoprene-pumphuvud
4 bar (60 psi) max.
0M3.4200.PFP: ReNu 120 Santoprene-pumphuvud

ReNu SEBS label


7 bar (100 psi) max.

0M3.1800.PFP: ReNu 20 SEBS-pumphuvud
4 bar (60 psi)
0M3.3800.PFP: ReNu 60 SEBS-pumphuvud
4 bar (60 psi) max.
0M3.2800.PFP: ReNu 30 SEBS-pumphuvud

ReNu PU label


4 bar (60 psi) max.

0M3.1500.PFP: ReNu 20 PU-pumphuvud

A

Tillgängliga data indikerar att processkemikalien är kompatibel med de våta komponenterna i pumphuvudet.

B

Processkemikalien är inte helt kompatibel med de våta komponenterna i pumphuvudet. Det kan påverka flöde och livslängden för pumphuvudet negativt.

C

Ej lämplig för användning med driftvätska. Processkemikalien är inte kompatibel med vissa eller alla komponenter. Det kanske inte är säkert att använda pumphuvudet i den här tillämpningen.

Kompatibiliteten har inte bekräftats. Information om kemikaliekompatibilitet finns inte eller har inte bekräftats. Kontakta Watson-Marlow för mer information.

Peristaltisk slang och slangelement

Gör alltid ett nedsänkningstest innan du väljer ett slangmaterial för kritiska tillämpningar. Sänk ned en kort längd av slangen (finns alltid tillgänglig från Watson-Marlow Fluid Technology Solutions eller dess distributörer) i en sluten behållare med vätskan i 48 timmar och undersök den sedan efter tecken på attack, utvidgning, sprödhet eller annan försämring.

A

Slangar: 0–5% volymutvidgning

B

Slangar: 5–10 % volymutvidgning

C

Slangar: 10 % eller större volymutvidgning

Ej bekräftat (inga data)

*Informationen i guiden för kemisk kompatibilitet anses vara korrekt. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions tar inget ansvar för eventuella fel som den innehåller. Det är användarens ansvar att säkerställa kemisk kompatibilitet inom deras tillämpning.

 

Driftsvätska eller kemikalie

Världsledare i tillverkning av peristaltiska pumpar och tillhörande tekniker för flödesbanor

Beställ en produkt eller ställ en fråga genom att ringa +46 8 556 556 09 eller

Kontakta en expert