Przewodnik zgodności chemicznej

Zaleca się zawsze przeprowadzać testy kompatybilności, aby zagwarantować przydatność naszych produktów do danego chemicznego płynu technologicznego. Rzeczywista zawartość substancji chemicznych może różnić się w zależności od dostawcy i marki.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Przeczytać przed użyciem

  1. Informacje zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla klientów, którzy zakupili oficjalne produkty od spółek zależnych Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.
  2. Firma Watson-Marlow dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i kompletność informacji, jednak nie można tego zagwarantować. PRZED wykorzystaniem jakichkolwiek informacji podanych na tej stronie WSZYSCY użytkownicy tej strony powinni przeprowadzić własną weryfikację i kontrole bezpieczeństwa.  Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie kompatybilności chemicznej w przewidywanych zastosowaniach.
  3. Z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik jest klientem, który bezpośrednio otrzymał od firmy Watson-Marlow poradę dostosowaną do swoich potrzeb (gdzie odpowiedzialność za taką poradę regulują warunki obowiązującej umowy), firma Watson-Marlow nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności (i w przypadku braku zaniedbania nie ponosi odpowiedzialności) za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pominięcia w odniesieniu do informacji zawartych na tej stronie. Niniejsza strona nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady Watson-Marlow.
  4. Watson-Marlow zastrzega sobie prawo do usuwania, poprawiania i/lub aktualizowania informacji zawartych na tej stronie według własnego uznania i bez powiadomienia jakiejkolwiek osoby (w tym osób odwiedzających stronę wcześniej).

Elementy zwilżane głowicy pompy ReNu i CWT dla Qdos

W niniejszym przewodniku opisano zgodność chemiczną płynu technologicznego ze zwilżonymi podzespołami wyłącznie w głowicy pompy. Przewodnik nie stanowi wskazania przydatności pompy do określonego procesu. Nie wskazuje na chemiczną zgodność podzespołów w głowicy pompy po awarii. W przypadku pompowania żrących środków chemicznych należy przeprowadzić pełną ocenę ryzyka dla wszystkich zastosowań. Materiały użyte do produkcji można znaleźć w karcie charakterystyki produktu. Prosimy skontaktować się z Watson-Marlow w celu uzyskania dalszych porad.

Głowica pompy ReNu i CWT zawiera środek smarny. Przed przystąpieniem do obsługi użytkownik ma obowiązek spełnić wymogi lokalnych przepisów BHP, w tym zapewnić zgodność chemiczną między środkiem smarnym a przetłaczanym płynem.

Pompa Qdos nie powinna być używana w środowisku ATEX, środowisku niebezpiecznym ani w środowisku wymagającym certyfikatu przeciwwybuchowości.

* W niektórych przypadkach kompatybilność między głowicą pompy a substancją chemiczną jest szczególnie zależna od szeregu czynników, w tym źródła substancji chemicznej i temperatury.* W takich przypadkach zaleca się przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia przydatności.

ReNu Santoprene label


Maks. 7 bar (100 psi)

0M3.2200.PFP: Głowica ReNu 30 Santoprene
0M3.3200.PFP: Głowica ReNu 60 Santoprene
Maks. 4 bar (60 psi)
0M3.4200.PFP: Głowica ReNu 120 Santoprene

ReNu SEBS label


Maks. 7 bar (100 psi)

0M3.1800.PFP: Głowica pompy ReNu 20 SEBS
4 bar (60 psi)
0M3.3800.PFP: Głowica pompy ReNu 60 SEBS
Maks. 4 bar (60 psi)
0M3.2800.PFP: Głowica pompy ReNu 30 SEBS

ReNu PU label


Maks. 4 bar (60 psi)

0M3.1500.PFP: Głowica pompy ReNu 20 PU

A

Dostępne dane wskazują na zgodność środka chemicznego z podzespołami zwilżonymi głowicy pompy.

B

Środek chemiczny stosowany w procesie nie jest w pełni zgodny z podzespołami zwilżonymi głowicy pompy. Może to mieć negatywny wpływ na natężenie przepływu i trwałość głowicy pompy.

C

Nie nadaje się do stosowania z przetłaczanym płynem. Środek chemiczny stosowany w procesie nie jest zgodny z niektórymi lub wszystkimi podzespołami. Użycie głowicy pompy w tym zastosowaniu może być niebezpieczne.

-

Zgodność nie została potwierdzona. Dane dotyczące zgodności ze środkiem chemicznym nie istnieją lub nie zostały potwierdzone. Prosimy o kontakt z Watson-Marlow w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Węże perystaltyczne i elementy węży

Przed wyborem materiału węża do zastosowań krytycznych należy zawsze wykonać test zanurzeniowy. Zanurzyć krótki odcinek węża (zawsze dostępny w firmie Watson-Marlow Fluid Technology Solutions lub u jej dystrybutorów) w zamkniętym pojemniku z płynem na 48 godzin, a następnie sprawdzić, czy nie wykazuje on oznak wżerów, pęcznienia, kruchości lub innego pogorszenia stanu.

A

Węże: Spęcznienie 0–5% objętości

B

Węże: Spęcznienie 5–10% objętości

C

Węże: Spęcznienie 10% objętości lub większe

-

Nie potwierdzono (brak danych)

*Informacje zawarte w przewodniku kompatybilności chemicznej są uważane za prawidłowe. Watson-Marlow Fluid Technology Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nim zawarte. Odpowiedzialność za zapewnienie zgodności chemicznej w ramach danego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

 

Płyn przetłaczany lub substancja chemiczna

Światowy lider w produkcji pomp perystaltycznych i związanych z nimi technologii toru przepływu płynu

Aby zamówić produkt lub zadać pytanie zadzwoń na numer +48 22 853 04 53 lub

Skontaktuj się z ekspertem